Classes

FALL SEMESTER 2017
1st period: Teacher Cadet
2nd period: Parenting & Child Dev./ Teacher Cadet
3rd period: Foods & Nutrition/ Teacher Cadet
4th period: 9th Grade HPE/ Teacher Cadet

SPRING SEMESTER 2018
1st period: MS HPE/MS Dance/Teacher Cadet
2nd period: Parenting & Child Dev./ Teacher Cadet
3rd period:Teacher Cadet
4th period: Teen Living/ Teacher Cadet